понедельник, 24 ноября 2014 г.

«Використання Інтернет-ресурсів при роботі з нормативно-правовими актами на уроках правознавства»


Зростаюча потреба суспільства в інформації зумовила стрімкий розвиток інформаційних технологій. Інформатизація багатьох сторін і сфер життєдіяльності, створення розгалуженої системи персональних комп'ютерів зумовило інформаційний переворот у світі, який вніс якісно нові риси в роботу більшості осіб, і зокрема в роботу вчителів.
Метою моєї доповіді є доведення необхідної правової інформації до широкого кола зацікавлених осіб (в першу чергу вчителів правознавства) і розкриття питання про правові інформаційні ресурси мережі Інтернет, а також розповісти про структуру найбільш затребуваних в Україні правових сайтів і зробити акцент на тих їх рубриках, які можуть бути корисні і використані в роботі вчителів на уроках правознавства.ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Національний інформаційний ресурс складається з двох складових: традиційної (рукописні та друковані матеріали, живопис, скульптура, архітектура, аудіозаписи, фотографії, кіно- і відеофільми тощо) та електронної (будь-які інформаційні об'єкти в цифровій формі). Різниця між цими двома складовими полягає не тільки в способі подання інформації, але і в стратегіях її зберігання, поширення і модифікації.
Збереження і використання рукописних, друкованих та інших документів традиційного типу досить добре освоєно в ході дослідницької і практичної роботи багатьох поколінь фахівців. Але очевидно, що обсяги інформації, що зберігається в традиційній формі, роблять все більш скрутною ефективну роботу з нею - зберігання, розповсюдження, пошуки, облік і т. п. Вирішення цієї фундаментальної проблеми лежить на шляху використання сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій і найтіснішим чином пов'язане з переведенням збереженої інформації в електронну форму.
Мережі Інтернет властиві справді глобальні масштаби - вона об'єднує комп'ютерні мережі абсолютної більшості країн світу. Будь-який бажаючий підключитись до Інтернету може стати його передплатником, якщо у нього є комп'ютер, модем, телефонна лінія і порівняно невелика сума грошей. Склалося так, що серед всіх комп'ютерних мереж саме Інтернет постійно і успішно прогресує у своєму розвитку не тільки «ушир» (за рахунок постійно зростаючого числа користувачів), але і "вглиб" (шляхом збільшення кількості надаваних послуг та обсягів циркулюючої по мережі інформації).
Аналіз правових інформаційних ресурсів в мережі Інтернет необхідний не тільки для сучасних юристів, але і для всіх бажаючих мати свіжу правову інформацію з різних аспектів сучасного життя.
Вихідним моментом включення інформації в сферу обігу по різним соціальним каналам є її фіксація на тих чи інших видах носіїв - документування (закріплення на тих чи інших матеріальних носіях). Тобто інформація стає ресурсом лише в тому випадку, якщо вона може бути передана між користувачами і процесами, розподіленими в часі і просторі. В іншому випадку вона може використовуватися лише при вирішенні обмеженого кола завдань, а ефективність її використання і якість істотно знижуються в часі.
З фіксації інформації починається її рух в будь-якій системі комунікації, а новий носій - це нові способи реєстрації, збору, передачі, зберігання і обробки інформації і, отже, нові способи управління. Тому обмеження, що накладаються на перелік інформаційних носіїв, істотно впливають на вирішення всіх питань експлуатації інформаційних ресурсів та визначення інформаційної політики в області їх створення.
Визначення поняття "Інтернет" міститься в Законі України «Про телекомунікації» від 18.11.2003р. № 1280-IV, згідно статті 1 якого Інтернетом є всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. Іншими словами Інтернет можна розглядати як засіб комунікації між людьми.
Мережа Інтернет разом з персональними комп'ютерами створює технологічну основу для розвитку міжнародної концепції "Всесвітнього інформаційного суспільства".
У зв'язку з цим, під час правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з поширенням інформації з допомогою мережі Інтернет, слід враховувати наступне:
- Мережа Інтернет не має власника, оскільки вона є сукупністю мереж, що мають різну географічну приналежність;
- Мережа Інтернет не можна виключити цілком, оскільки маршрутизатори мереж не мають єдиного зовнішнього управління;
- Мережа Інтернет стала надбанням усього людства;
- Мережа Інтернет має багато як корисних так і шкідливих властивостей, які використовуються зацікавленими особами;
- Мережа Інтернет, перш за все, засіб відкритого зберігання та розповсюдження інформації, у зв'язку з чим в останні роки з'явилися терміни "e-democracy" та "Internet democracy" (електронна демократія та демократія в мережі Інтернет).
Слід зазначити, що українське законодавство не містить поняття «інформаційні ресурси», однак цей термін застосовується у тексті Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992г. № 2657-XII. Вищевказаний Закон дає лише поняття інформації - будь-яких відомостей або даних, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
Відповідно до закону України «Про інформацію» державою гарантується захист інформації, що забезпечується проведенням сукупності правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, які забезпечують зберігання, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї.

ПРАВОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

Якщо аналізувати існуючі комп'ютерні інформаційні ресурси по праву, то їх можна класифікувати наступним чином:
1. Державна влада - представлені сайти належать органам державної влади України. На даних сайтах зібрані офіційні матеріали та відомості про діяльність органів державної влади України.
2. Інформаційно-правові бази даних - включені основні правові бази даних України в Інтернеті.
3. Правові ЗМІ в мережі Інтернет - в Інтернеті широко представлені різні види ЗМІ правового характеру. Частина з них є інтернет-версією офіційних паперових видань, інша частина з'являється і існує незалежно від них і виключно тільки в електронному вигляді.
4. Тематичні сайти по праву - в основному створюються професійними юристами і містять матеріали з різних правових питань і проблем.
     Особливу увагу в рамках розгляду зазначеного питання хотілося б приділити інформаційно-правовим ресурсам сайтів органів державної влади України.
Верховна Рада України (http://portal.rada.gov.ua)
 Зазначений сайт діє у відповідності до Положення про веб-сайті Верховної   Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет, затвердженого розпорядженням голови Верховної Ради України від 24.05.2001г. № 462.
Інформація, розміщена на Веб-сайті Верховної Ради України включає:
- Базу даних законів України, постанов Верховної Ради України, міжнародних договорів;
- Бази даних законопроектів, інформацію про стан їх проходження у Верховній Раді України і порівняльні таблиці до них;
- Інформацію про пленарні засідання Верховної Ради України;
- Інформацію про депутатському корпусі, відомості про народних депутатів України, депутатських фракціях і групах, комітетах Верховної Ради України;
- Інформаційні повідомлення про хід пленарних засідань Верховної Ради України, поточної діяльності комітетів Верховної Ради України, здійсненні парламентських зв'язків;
- Інформацію про Апарат Верховної Ради України;
- Посилання на Веб-сайти органів державної влади України та органів влади інших держав, місцевого самоврядування, політичних партій, джерел інформації та ін.
Президент України (http://www.president.gov.ua)
На сайті міститься інформація: про Президента України (правова основа діяльності), його біографії, державні символи, історії президентства в Україні; про Адміністрацію Президента, її структурі; дані про взаємодію із засобами масової інформації України; містяться відповідні посилання, в тому числі на сайти органів державної влади України та ін.
Найбільшу цінність представляє розділ сайту «Офіційні документи», в якому міститься перелік актів (указів, розпоряджень), підписаних Президентом України.
Кабінет Міністрів України (http://www.kmu.gov.ua/control/)
Сайт Кабінету Міністрів України являє собою Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України і містить наступні рубрики:
- Кабінет Міністрів України;
- Секретаріат Кабінету Міністрів України;
- Органи влади;
- Діяльність Уряду;
- Нормативно - правова база.
У рубриці «Органи влади», «центральні органи виконавчої влади» представлена ​​схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затверджена Указом Президента України від 9.12.2010г. № 1085/2010. «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».
При натисканні на поле «Органи влади» завантажується вікно «Структура рубрики», в якому відображаються банери сайтів Президента України, Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, Ради національної безпеки і оборони, Центральної виборчої комісії. Розділ «Центральні органи виконавчої влади» містить перелік Міністерств, діючих в Україні, з інформацією про них та посиланнями на офіційні веб-сайти цих міністерств.
У рубриці «Нормативно - правова база» можна ознайомитися з останніми надходженнями актів Кабінету Міністрів України », проектами документів КМУ, а також, при необхідності, знайти необхідний акт з допомогою форми пошуку нормативно-правових документів.
Міністерство юстиції України. Адреса сайту - (http://www.minjust.gov.ua)
У лівій частині сайту представлена ​​структура міністерства, з його підвідомчими установами та державними підприємствами. Також в лівій частині розміщена рубрика «Довідкова інформація» для громадян, юридичних осіб і державних службовців, в якій роз'яснюється порядок реалізації прав, здійснення яких пов'язане з діяльністю Міністерства (наприклад, порядок реєстрації та розірвання шлюбу, порядок оформлення спадщини, порядок реєстрації об'єднань громадян і засобів масової інформації та ін.)
У правій частині сайту привертають увагу такі рубрики як «Обговорюємо законопроект», в якій розміщені проекти нормативно-правових актів, розроблені Міністерством юстиції України; «Роз'яснення, юридичні консультації», яка містить архів юридичних консультацій, підготовлених співробітниками МЮУ, з різних галузей права з 2003 року по теперішній час.
У рубриці «Державна реєстрація нормативних актів» можна знайти нормативно-правові акти, що пройшли державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України або нормативні акти, в реєстрації яких було відмовлено або реєстрація яких була скасована.
Рубрика «Єдині та державні реєстри» містить всю інформацію про правові підстави функціонування Єдиних та державних реєстрів МЮУ, а також умови надання інформації з цих реєстрів та користування ними.
Антикорупційне законодавство та роз'яснення положень антикорупційного законодавства розміщені в рубриці «Антикорупційні ініціативи».
Ознайомитися з договірно-правовою базою і порядком виконання міжнародних конвенцій у галузі міжнародно-правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах можна у рубриках «Співпраця у цивільних і кримінальних справах», «Виконання міжнародних конвенцій».
     Цікавою є рубрика «Інформаційно-правові ресурси України», в якій містяться такі підрубрики:
- Правові ресурси України (система судоустрою України (адреса сайту - http://www.court.gov.ua), Генеральна прокуратура України, Верховний Суд України (адреса сайту - http://www.scourt.gov.ua), Вищий рада юстиції України та ін)
- Правові видання («Юридична практика», «Юридичний журнал»)
-Міжнародні правові ресурси (міжнародний кримінальний суд, міжнародний суд, Інтерпол, міжнародний суд ООН, Європейський суд з прав людини)
- Міжнародні організації (ООН, РЄ)
Всі ці підрубрики містять адреси офіційних сайтів.
     Серед інформаційно-правових баз даних України хотілося б відзначити таких найбільш відомих розробників та розповсюджувачів програмного забезпечення як Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА».
Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА» (адреси сайтів - http://www.liga.net, http://www.ligazakon.ua) є Адміністратором Держреєстру нормативних актів України і спеціалізується в області створення інформаційних ресурсів ділової та правової інформації, розробці сучасних способів доступу до інформаційних ресурсів, розробці інформаційних систем прийняття рішень.
Інформаційно-пошукова система включає в себе інформацію за наступними напрямками:
- Нормативно-правова інформація: загальноукраїнське і регіональне законодавство, міжнародні угоди, законопроекти, судова практика, консультаційна інформація, аналітичні коментарі. Всі документи представлені в контрольному стані, з усіма попередніми редакціями, зі зв'язками і посиланнями на інші документи;
- Довідкова: бізнес-довідники (норми, тарифи, класифікатори, ставки, індекси і т. п.), типові форми (форми звітності або інші документи, що використовуються в документообігу бухгалтерії у форматі MS Word, MS Excel), типові договори (шаблони цивільно-правових договорів, зразки різноманітних документів підготовлені в зручному для заповнення форматі WORD), банкрутство та ліквідація підприємств (інформація про підприємства, що знаходяться на стадії банкрутства і ліквідації), посадові інструкції (підготовлені у форматі WORD шаблони посадових інструкцій різних категорій співробітників);
- Аналітична та консультаційна: моніторинг законодавства, коментарі до законопроектів, консультації фахівців з питань оподаткування та бухгалтерського обліку, коментарі, думки, оцінки та аналітичні матеріали, формовані в інтерактивних Інтернет-форумах та опитуваннях;
- Новинна: ​​бізнес-стрічки новин за напрямками: політика, законотворчість, економіка, фінанси, новини компаній, світ, технології;
- Оперативна моніторингова: фінансові ринки (валютний, кредитний, фондовий ринки - онлайн-котирування, експрес-коментарі ІПС поставляється компакт-дисками та он-лайн.
Серед видань правового характеру в українському сегменті мережі Інтернет можна відзначити такі газети і журнали, що мають Інтернет-версії:
- «Український юрист» - http://jurist.ua;
- «Право України» - http://pravoua.com.ua;
- «Юридична практика» - www.yurpractika.com;
- «Юрист і закон» - www.ligazakon.ua;
- «Юридичний вісник України» -  http://www.yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine;
- «Судово-юридична газета» - http://sug.kiev.ua та інші.

Слід зазначити, що в даний час правовий Інтернет-простір в Україні також представлено рядом тематичних сайтів по праву, в тому числі такими як:
- Всеукраїнський юридичний портал - адреса сайту http://www.zakoni.com.ua - юридично-економічний Інтернет ресурс, метою якого є безкоштовно надавати громадянам достовірну та актуальну юридично-економічну інформацію, а також забезпечити доступ до конституції, нормативно-правовим актам , матеріалами судової практики, найбільш актуальним юридично-економічним статтям і публікаціям, юридичної й економічної літературі і консультацій.
- Правовий експерт-http://lawexpert.com.ua - сайт містить статті, витяги із законів, юридичні консультація.ВИСНОВОК

У процесі навчання важлива не інформаційна технологія сама собою, а те, наскільки її використання реалізує досягнення освітніх цілей. Власне кажучи, нині освіта стоїть перед важливим завданням: навчитися правильно, оптимально і нешкідливо застосовувати комп’ютер.
Комп’ютер  - це новий вимір у просторі навчання. Це необхідний помічник учителя, інструмент для досягнення ним педагогічних цілей, але не панацея від усіх освітніх проблем. Комп’ютер ні в якому разі не замінить традиційної книжки, ні в якому разі не замінить живого спілкування з учителем, впливу особистості вчителя на учнів. Комп’ютер – це знаряддя, яке поліпшує роботу вчителя, але спочатку вчителеві треба докласти чимало зусиль для опанування знаряддям, необхідно творчо проводити підбір матеріалу до уроків, переглянути методику викладання з точки зору застосування на уроці комп’ютерної техніки, комп’ютерних мереж та можливості наситити урок мультимедійною інформацією.
      При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.
      Можна довго дискутувати з приводу ефективності інформаційно – комунікативних технологій на уроках, але не використовувати їх  ми не маємо права, бо вони стрімко ввійшли в усі сфери нашого життя. Вони спрощують спілкування і співробітництво, стають визначальними в економіці і на виробництві, займають центральне місце у процесі інтелектуалізації суспільства, розвитку його системи освіти і культури.


Комментариев нет:

Отправка комментария